AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., CIF: B60838802, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 31806, Foli 33, Fulla Número B197030, Inscripció 2. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.bits-educacio.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. o a tercers.

BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici  de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel  contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en AVINGUDA PRAT DE LA RIBA 68 08401 GRANOLLERS BARCELONA o be, enviar un correu electrònic a bits@bits-educacio.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no confereix a l´ adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s’ha de confiar en ella como si ho fos. BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable  de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l´ usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´ usuari té la opció  d´ impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L.  Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

AVISO LEGAL

En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de la empresa mercantil BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., CIF: B60838802, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 31806, Folio 33, Hoja Número B197030, Inscripción 2. La finalidad de este fichero es gestionar el servicio solicitado.

El  usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a través de www.bits-educacio.com  y mantendrá actualizada la información que facilite a BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., de forma que responda en todo momento a su situación real, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, así como de los perjuicios que cause por ello a BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. o a terceros.

BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L.

Con los límites establecidos en la ley, BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. están elaborados por profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.

Las páginas de Internet de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceros. Por lo tanto, ésta no podrá asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L.

Asimismo, para acceder a los servicios que BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. ofrece a través del website, deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en AVENIDA PRAT DE LA RIBA 68 08401 GRANOLLERS BARCELONA, o bien, enviar un correo electrónico a bits@bits-educacio.com

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los contenidos suministrados por BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.

BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea la correcta, BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web.

BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos.

En ningún caso BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.

BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda acceder mediante vínculos o enlaces (“links”) o de cualquier contenido puesto a disposición de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no recomienda ni garantiza ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. como al acceder a la información de otras webs desde la misma.

En algunas ocasiones, esta web utiliza “Cookies”, es decir, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que permiten obtener la siguiente Información: 1) Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la web; 2) Diseño y contenidos que el usuario escogió en su primera visita a la web; 3) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas y 4) Otras circunstancias análogas. El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. no se responsabiliza de que la desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la página web.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta web es propiedad de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos (“hiperlinks”) que se establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad filial y/o dominada de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L., por sus sociedades filiales y/o dominadas o por terceros. Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario.

Los derechos de propiedad intelectual y marchas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no siendo responsabilidad de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L. el uso que el usuario pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona.

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de BIT’S CENTRE DE FORMACIÓ, S.L.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas. El usuario, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.