FORMACIÓ BONIFICADA – NOU MODEL DE FORMACIÓ CONTÍNUA SEGONS EL RDL 4/2015

Totes les empreses disposen d’una quantitat mínima anual de 420€ per a la formació dels seus treballadors. Aquesta quantitat, denominada “crèdit formatiu”, està subjecta entre unes altres, al nombre de treballadors en règim general contractats per l’empresa durant l’any anterior.

Les accions formatives programades estaran subjectes a una durada mínima d’1 hora

A partir d’aquest nou Reial decret Llei els imports de les hores de formació a bonificar-se a partir d’un treballador serà de la següent forma:

 

Modalitat de impartició

Nivell de formació

Bàsica

Superior

Presencial

9€

13€

Teleformació

7,5€

Mixta S’apliqueran els mòduls anteriors en funció de les hores de formació presencial i teleformació que tingui l’acció formativa

 

Si durant l’any en curs aquesta quantitat no s’utilitza es pot acumular fins a tres anys.

ORGANIZACIÓ DE LA FORMACIÓ

Les empreses podran optar per encarregar l’organització de la formació a una entitat externa. En aquest cas la impartició de la formació es realitzarà per una entitat formativa acreditada i/o inscrita en el registre d’entitats de formació habilitada per l’Administració pública competent. Ni l’activitat d’organització ni la d’impartició podran ser objecte de subcontractació.

 

REQUISITS PER PODER BENEFICIARSE

– Per l’empresa

 • Ser una empresa de titularitat privada
 • Estar al corrent de pagament de la Seguretat Social i Hicenda
 • Firmar el Contracte d’Encomana normalitzat que es facilitarà

– Pel trebrallador

  • Ser treballador acollit al Règim General de Seguretat Social a l’inici del curs
  • Assistir un mínim del 75% de les classes.
  • Omplir la fitxa d’inscripció al curs.

DE QUIN CRÈDIT DISPOSA L’EMPRESA

Les empreses que cotitzen per Formació Professional disposen d’un Crèdit Anual per a Formació, que resulta d’aplicar a la quantitat ingressada per l’empresa en concepte de Formació Professional durant l’any anterior, el percentatge de bonificació.

Aquest percentatge dependrà del numero de treballadors que van cotitzar l’any anterior.

Per a l’any 2018 es calcularà aplicant els següents percentatges:

 • 1-5 treballadors – 420€
 • 6-9 treballadors – 100%
 • 10-49 treballadors – 75%
 • 50-249 treballadors – 60%
 • Més de 250 treballadors – 50%

COFINANÇAMENT PRIVAT

Les empreses estan obligades a participar en el finançament dels costos de les accions formatives en funció del numero de treballadors, amb un percentatge variable que s’ha de calcular sobre el total dels costos de la formació

 • Empreses d’1 a 9 treballadors 5%
 • Empreses de 10 a 49 treballadors 10%
 • Empreses de 50 a 249 treballadors 20%
 • Empreses de més de 250 treballadors 40%

Inclou costos salarials dels treballadors que reben la formació en jornada laboral.

Qualsevol dubte que pugui tenir, pot posar-se en contacte amb nosaltres al 938443225 o accedint a la pàgina web de la Fundación Tripartita