Curs intensiu de preparació Oposicions Mossos d’Esquadra

Quins són els requisits per a poder accedir a les oposicions de Mossos d’Esquadra

 1. Tenir la nacionalitat espanyola.
 2. Posseir el títol de batxillerat, estudis equivalents o superiors
 3. Haver complert 18 anys i fins als 65 anys.
 4. Tenir una alçada mínima d’1,65 m els homes i d’1,60 m les dones.
 5. No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica que s’estableixi als annexes de les convocatòries.
 6. No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si correspon la seva cancel·lació, haver-ho sol·licitat, i no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 7. Satisfer la taxa establerta a l’apartat que es determini a les bases.
 8. Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.
 9. Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Àmbit A

Coneixements de l’entorn

Tema A.1
Història de Catalunya (part I):
1. L’antiguitat a Catalunya.
2. La Catalunya romana.
3. El naixement de Catalunya.
4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
5. L’expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV).
6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
8. La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre.
9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2
Història de Catalunya (part II):
1. El segle XIX: la crisi de l’Antic règim i la construcció de l’Estat liberal.
2. Catalunya, la industrialització i l’obrerisme.
3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
4. El primer terç del segle XX (1898-1931).
5. La República i la Guerra Civil.
6. La dictadura franquista.
7. La Transició i la recuperació de l’autonomia.
8. La Catalunya del segle XXI.

Tema A.3
Història de la policia a Catalunya
1. Les forces de seguretat i la seva història.
2. L’origen dels Mossos d’Esquadra.
3. Transformacions policials durant el segle XIX.
4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
5. La policia i la democràcia.

Tema A.4
Àmbit sociolingüístic
1. Història de la llengua.
2. Varietats lingüístiques.
3. La llengua aranesa.
4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l’Ortografia catalana.

Tema A.5
Marc geogràfic de Catalunya
1. Situació i divisió administrativa.
2. El relleu.
3. Els climes a Catalunya.
4. La xarxa hidrogràfica.
5. La vegetació.
6. La població.

Tema A.6

Entorn social a Catalunya
1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.
2. Les polítiques públiques en matèria d’immigració.
3. Models d’integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
4. Les polítiques públiques en matèria d’igualtat d’oportunitats.
5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7
Les tecnologies de la informació en el segle XXI
1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses (IoT).
2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
3. Seguretat de la informació.
4. L’Administració electrònica. Signatura electrònica.
5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

Àmbit B
Institucional

Tema B.1
L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)
1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
2. Contingut i estructura.
3. Els drets, els deures i els principis rectors.
4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Tema B.2
Les institucions polítiques de Catalunya
1. La Generalitat de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya.
3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3
L’ordenament jurídic de l’Estat
1. L’ordenament jurídic.
2. La Constitució espanyola.
3. La llei.
4. Les normes amb rang de llei.
5. El reglament.
6. Els tractats internacionals.

Tema B.4
Els drets humans i els drets constitucionals
1. Les declaracions de drets humans.
2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
3. La titularitat dels drets constitucionals.
4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
5. Les garanties normatives.
6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
7. Les garanties jurisdiccionals.
8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5
Les institucions polítiques de l’Estat
1. Les Corts Generals.
2. El Govern.
3. La Corona.
4. Altres institucions de l’Estat.

Tema B.6
Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional
1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
2. El Consell General del Poder Judicial.
3. El Ministeri Fiscal.
4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7
L’organització territorial de l’Estat
1. Els models d’organització territorial.
2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.
3. Les comunitats autònomes.
4. Els municipis.
5. Les províncies.
6. Les comarques.
7. Les vegueries.

Tema B.8
La Unió Europea
1. Origen històric de la Unió Europea.
2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
3. Institucions comunitàries.

Àmbit C
De seguretat i policia

Tema C.1
Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
1. Definició de competència.
2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2
El Departament d’Interior
1. Funcions del Departament d’Interior.
2. Estructura del Departament d’Interior.
3. La Direcció General de la Policia.
4. La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
5. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
6. El Servei Català de Trànsit.
7. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3
La coordinació policial
1. El concepte de coordinació policial.
2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de
Catalunya.
3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya.
4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

Tema C.4
El marc legal de la seguretat
1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació.
2. La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura.
3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5
El Codi deontològic policial
1. La deontologia policial.
2. El Codi europeu d’ètica de la policia.
3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.

Àmbit D
Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social
a) Catalunya.
b) Estat espanyol.
c) Internacional.

PRIMERA FASE: PROVES SELECTIVES, OBLIGATÒRIES I ELIMINATÒRIES

 

Primera prova: Consistirà en la realització dels exercicis i subproves següents:

 1. Exercici de coneixements: respondre 50 preguntes tipus test en relació amb el temari que s’inclou a l’annex 3 d’aquesta Resolució, en el termini màxim d’1 hora. La puntuació d’aquesta prova serà entre 0 i 10 punts.
 2. Subprova aptitudinal: realització d’una bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. La puntuació d’aquesta prova serà entre 0 i 10 punts.
 3. Subprova de personalitat: orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social. La qualificació serà d’apte/a o no apte/a.

 

Segona prova: Prova física

Les persones aspirants hauran de realitzar els dos exercicis físics que s’especifiquin en les bases de la convocatòria, on la qualificació final de la prova de cada aspirant haurà de ser com a mínim de  5 punts.

 

Tercera prova: Coneixements de llengua catalana

La prova consta de dues parts:

 

Primera part: s’hi avaluaran el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en grau adequat amb les funcions de les places objecte d’aquesta convocatòria.

 

Segona part: s’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

 

Aquesta prova tindrà una durada màxima d’1,30 hores per a la primera part i de 10 minuts per a la segona part.

 

La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

 

Quarta prova: constarà de tres subproves

 1. a) Primera subprova: Proves psicotècniques
 2. b) Segona subprova: entrevista.
 3. c) Tercera subprova: revisió mèdica.

 

SEGONA FASE: CURS SELECTIU A L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

 

Consistirà en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica policial d’una durada no superior a nou mesos.

 

TERCERA FASE: PERÍODE DE PRÀCTIQUES

 

Consistirà en la realització d’un període de pràctiques d’un mínim de 12 mesos.

Durada total: 120 hores de preparació de la primera prova:

Horari : de dilluns a divendres de 18.00 a 22.00 h i dissabtes de 09.00 a 15.00 h

 

Inici: 15 de setembre

Acabament: 18 d’octubre

 

DOCUMENTACIÓ PER FER LA INSCRIPCIÓ: 

 • Fotocopia DNI
 • Quota de reserva de plaça

 

Import del curs:

Primer pagament: 250€

Import a pagar Octubre: 250€

 

Tot el material ja està inclòs en el preu.

Empty tab. Edit page to add content here.